Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Ülkeler Arası Etkileşim Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Ülkeler Arası Etkileşim Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler Sayfa 192, 193  2. Bölüm Ülkeler Arası Etkileşim Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

2. Bölüm Ülkeler Arası Etkileşim Ölçme ve Değerlendirme

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. Üretimin her alanında mevcut olan işleyişin üzerine yeni yaklaşımlar kazandırmaya……….İnovasyon... …denir.

2. 2001 ve sonrası doğan………….Z Kuşağı, ..teknolojik yeniliklere kolay adapte olurlar.

3. Kişi başına düşen millî gelirin 1.000 ile 10.000 dolar arasında olduğu ülkelere.. .Gelişmekte olan ülkeler,... .denir.

4. insani Gelişmişlik Endeksi’nin temel kıstasları… ..Eğitim, sağlık ve gelir düzeyidir.

5. Petrol ve doğal gaz çoğunlukla ..Deniz yolu..ve boru hatları ile taşınır.

Aşağıdaki ifadeleri verilen örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz.

Cevap:

 • I Basra Körfezi ile Hint Okyanusu’nu birbirine bağlar.
 • II. Hindistan, Endonezya ve Çin’i deniz yoluyla birbirine bağlar.
 • III. Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlar.
 • IV. Kızıldeniz’i Aden Denizi’ne bağlar.
 • V Atlas Okyanusu’nu Büyük Okyanus’a bağlar.

a. Panama Kanalı ( I )

b. Hürmüz Boğazı (V)

c. Bab-ül Mendep Boğazı (IV)

d. Süveyş Kanalı Sonucu (Akdeniz ile Kızıl Deniz’i birbirine bağlar)

e. Malakka Boğazı (II)

Hızla gelişen teknoloji ve inovasyon, dünya sorunlarını en aza indirgemek için çözümler üretmektedir. Buna göre atık suyu arıtıp geri dönüşümünü sağlayan temiz su teknolojileri; yenilenebilir enerji kaynaklarını depolaya- bilen, kömür santrallerindeki sera gazı salınımlarını en aza indirgeyen çevresel yenilikler ile insanın iskelet ve eklem sistemlerine yerleştirilen cihazlar vasıtasıyla kas gücünü artıran teknolojiler giyilebilir aygıtlar sayesinde hafıza, görüş, algı hatta doğal yetenekleri geliştiren me- dikal teknolojiler önümüzdeki on beş yıl içersinde öne çıkacak olan gelişmelerdir.

7. Yandaki metne göre doğru seçenekleri işaretleyiniz? 

 • Cevap:

inovatif gelişmeler günlük yaşantımızı kolaylaştırmaya yöneliktir. (X)
Çevre sorunlarının önüne geçebilmek için projeler geliştirilmektedir. (X)
Gelecekte insanın üretimdeki rolünü tamamen robotik sistemler üstlenecektir. ()
insanın fiziksel ve bilişsel kabiliyetlerini geliştirmek için yeni teknolojiler üretilmektedir. (X)

8. Günlük yaşantımızı kolaylaştırmak adına geliştirilen teknolojilerin sosyal hayatımızdaki olumsuzluklarını belirtiniz.

 • Cevap:

  Teknoloji hava kirliliğinin oluşmasına neden olur.

  *Teknoloji su kirliliği oluşmasına neden olur.

  *Teknoloji ses kirliliği oluşmasına neden olur.

  *Teknoloji ışık kirliliği oluşmasına neden olur.

  *Teknoloji toprak kirliliğinin oluşmasına neden olur.

  *Teknoloji insan sağlığının bozulmasına neden olur.

  *Teknoloji sağlık sorunlarının kalıcı olmasına neden olur.

  *Teknoloji salgın hastalıkların ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olur.

  *Teknoloji nedeniyle uzay kirlilikleri de yaşanmaktadır.

  *Teknoloji psikolojik olarak bağımlılıklarına neden olmaktadır.

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 193 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

9. Günümüzde teknolojiyi en verimli şekilde kullanabilen ülkelerin ekonomik özelliklerini dört madde halinde yazınız.

 • Cevap:
 • Kişi başına düşen gelir yüksektir
 • Eğitim seviyesi yüksektir
 • Teknolojide gelişmiştir
 • İşsizlik azdır.

10. Ülkemizin teknolojik açıdan daha iyi bir konuma gelebilmesi için ne gibi çözüm önerileri sunardınız?

 • Cevap: Teknolojik gelişmelerin ülkemizde aktif olarak devreye girmesini sağlamak adına ilk olarak eğitim standartlarının çağın koşullarına yakın bir konuma eriştirilmesi durumu uygulanmaktadır. Teknolojik ögelere dayalı eğitim ile devamlı olarak gelişime açık bir ülke durumu söz konusu olabilmektedir.Teknolojik gelişmelerin gerçekleşmesi adına devletlerin mali noktada da harekete geçerek gereken maliyetleri ortaya koymaları gerekmektedir. Ülkenin kalkınması noktasında mali gücün de devreye girerek kaynak oluşturması durumu etkili bir neden olarak ifade edilebilmektedir.Ülkelerin teknolojik gelişmelere dayalı faaliyetlere girdikten sonraki zaman zarfında gelişimleri elde edebilmek için son olarak vatandaşlarında teknolojik gelişimlere dair bilinç oluşturması gerekmektedir. Sadece belli bir kitlenin değil tüm insanların teknolojiye yönelmelerine dayalı olarak hareket etmelerinin önünü açmalarına dair faaliyetlerini an be an sürdürebilecektir. Böylelikle de ülkenin topyekün kalkınması ve refah seviyesinin de artması durumu görülerek, daha iyi şartları ortaya koyabilecek türde de yer alacaktır.

11. Ülkeler arasında sorun oluşturan çatışma alanları ile çatışma alanı olmayan ülkelerin özelliklerini karşılaştırınız.

 • Cevap: Çatışma olmayan ve barış içerisinde komşuluk ilişkilerini sürdüren ülkelerin ekonomik ve yaşam standartları gün geçtikçe artacaktır. Aynı zamanda da ülkelerin gelişim göstermeleri ve katlanarak gidecek olan bir süreç de devrede olabilmektedir. Buna bağlı olarak da tüm vatandaşların isteklerini gerçekleştirmeleri durumu da etkili olabilmektedir. Ülkeler arası ticaret ve diplomatik ilişkilerin gelişmesi durumu da görülebilmekte olup, sorunların giderilmesi noktasında dışişleri de her an devrede olabilmektedir. Böylelikle de ülkeler içerisinde var olan vatandaşların gündelik hayatları ve ihtiyaçları giderilme konusunda devletler gereken olanakları sağlayabilecek yapıda da yer alabilmektedir. Genel olarak bu durum görülerek, bu durum herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadan gözlemlenebilmektedir.

12. Doğal kaynaklara sahip olmayan ülkeler, ekonomilerini güçlendirmek için hangi alternatifleri geliştirmelidir?

 • Cevap:  Doğal kaynaklara sahip olmayan ülkelerin kalkınması son derecede zorlu bir durum olarak ifade edilmektedir. Doğal kaynakları edinemeyen ülkelerin endüstriyel faaliyetleri pek de mümkün olmamasından ötürü bu ülkelerin genel olarak birincil ekonomik faaliyetler arasında sayılan tarım ve hayvancılıklara dayalı kalkınma planları içerisinde olmaları söz konusu olabilmektedir. Aynı zamanda da coğrafi durumlarını da değerlendirmeleri ile ekonomik gelir elde etmeleri ve böylelikle de zaman içerisinde bu alanlarda ilerleyerek endüstriyel faaliyetlerini gerçekleştirmeleri durumu da söz konusu olabilmektedir.Doğal kaynakları pek de bulunmayan ülkelerin iş gücüne dayalı olarak hareket etmeleri ve buna bağlı olarak da ülkelerin etkili bir sonuç almalarına dayalı kalkınma planlarını gerçekleştirmeleri durumu da önemli bir süreç olarak görülebilmektedir. Böylelikle tamamen ekonomik kalkınma işlemleri uzun bir süreç içerisinde istenilen düzeye gelerek, daha uygun şartları içerebilmesinden ötürü de kendini gösterebilecektir

13.Atatürk’ün “Barış ulusları refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur.” sözünden hareketle ülkeler için barışın önemini dört maddede açıklayınız?

 • Cevap: Bütçeler savaşa harcanmaz
 • Ülkeler kalkınır
 • Fakirlik son bulur
 • İnsanlar daha mutlu yaşar

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

14. Birleşmiş Milletlerin İnsani Gelişme Endek- si’nde kullandığı üç temel unsur; uzun, sağlıklı ve yaratıcı bir hayat yaşamak, bilgi ve eğitim alabilme imkânına sahip olmak ve insana yaraşır bir hayat için gerekli kaynaklara ulaşabilmektir.

Buna göre Birleşmiş Milletlerin gelişmişlik ölçütleri dikkate alındığında dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan hangisinde gelişmişlik düzeyinin diğerlerinden daha düşük olduğu söylenebilir?
A)I
B)II
C)III
D)IV
E)V

 • Cevap: C

15. Dünya üzerinde çıkartılan petrol ve doğal gaz, daha çok boru hatları ve deniz yolu ile tüketim bölgelerine ulaştırılmaktadır. Petrol ve doğal gaz çıkartılan bölgenin deniz ve okyanuslarla bağlantısı yoksa taşıma daha çok boru hatlarıyla gerçekleşir.
Buna göre aşağıdaki petrol ve doğal gaz çıkartılan bölgelerin hangisinde boru hatları ile taşımacılık daha fazladır?
A) Basra Körfezi B) Meksika Körfezi
C) Hazar Havzası D) Hürmüz Boğazı
E) Kuzey Afrika

 • Cevap: C

16. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde genel olarak sermaye, ham madde, teknoloji, pazar ve nitelikli iş gücü gibi faktörler önemli bir role sahiptir. Bu özelliklere sahip ülkeler dünya çapında önde gelen gelişmiş ülkeler olurken sahip olamayan veya bu özellikleri kullanamayan ülkeler de gelişmekte olan ülkeler sınıflandırmasına girmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangileri gelişmekte olan ülkelerin özelliklerinden biridir?
A) Ham madde ithalatının fazla olması
B) Nitelikli iş gücüne sahip olması
C) Hizmet sektöründe çalışanların oranının fazla olması
D) Ortalama ömrün uzun olması
E) Teknolojik ürünlerde dışa bağımlı olması

 • Cevap: E
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap