Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya 2. Ünite Beşeri Sistemler 1. Bölüm Yerleşmeler Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189  II. Ünite Beşeri Sistemler 1. Bölüm Yerleşmeler Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya II. Ünite Beşeri Sistemler 1. Bölüm Yerleşmeler Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

1-Türkiye’nin idari yapısıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Başkenti Ankara’dır.
B) 30 büyükşehir belediyesi bulunur.
C) Bütün illerin isimleri ve yönetim merkezleri aynıdır.
D) En küçük idari birim köydür.
E) Bucak yönetim birimleri işlevini kaybetmiştir.

 • Cevap:

Konya iline bağlı Çumra ilçesi sınırları içinde yer alır.
Avcılık ve tarımın başlangıcı gibi önemli sosyal değişimlere tanıklık etmiş bir neolitik yerleşmedir.
2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.
2-Yukarıda özellikleri verilen antik yerleşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çatalhöyük
B) Alacahöyük
C) Halikarnassos
D) Göbeklitepe
E) Kültepe

 • Cevap:

I. Yerleşim alanının genişliği
II. Mesken tipleri
III. Ekonomik faaliyetleri
IV. Nüfus miktarı
3-Yukarıdakilerden hangileri, şehir ve kır yerleşim birimlerinin birbirinden ayırt edilmesinde kullanılan ölçütlerdendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap:

I. Yeryüzü şekilleri
II. Su kaynakları
III. Göç
IV. İdari yapı
4-Kırsal yerleşmelerin dağınık ya da toplu olmasında yukarıdaki faktörlerden hangileri etkili olmuştur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap:

5-Aşağıdakilerden hangisi ilk yerleşme alanlarının ortak özelliğidir?
A) Ormanların yaygın olması
B) Arazinin yüksek olması
C) İklimin sıcak ve kurak olması
D) Geniş çayır alanlarının bulunması
E) Zengin su kaynaklarının bulunması

 • Cevap:

Bulunan tarihsel kalıntılar, insanların ilk yerleşim alanlarının akarsu boylarındaki verimli tarım toprakları olduğunu
göstermektedir.
6-Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde ilk yerleşim alanlarına ait kalıntıların bulunması daha zordur?
A) Türkiye
B) Mısır
C) Çin
D) Kanada
E) Hindistan

 • Cevap:

7-Aşağıdakilerden hangisi yerleşme alanlarını sınırlandıran faktörlerden biri değildir?
A) Kutuplar
B) Çöller
C) Delta ovaları
D) Bataklıklar
E) Dağlık alanlar

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

Türkiye’de üniter devlet modeli ile ülke içinde yaşayan toplulukların ortak hareket etmesi; etnik, coğrafi , idari
ayrımların ve ekonomik engellerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ülkenin her tarafında homojen bir yapının oluşması istenir. Üniter devlet modeli, ülkenin bölünmez bir bütün ve egemenliğin de millete
ait olduğunu ifade eder.
8-Buna göre aşağıda verilen maddelerin hangisi ülkemizin üniter devlet yapısı ile ilgili değildir?
A) Ülkemiz il, ilçe gibi idari bölümlere ayrılsa da bunlar idarenin yetki ve sorumluluğundadır.
B) Türkiye millî unsurlar ile bölünmez bir bütündür.
C) Din, dil ve etnik grup bakımından ayrım yapılamaz.
D) Egemenlik yetkisi belli bir gruba aittir.
E) Bu model, toplulukları bir araya getirmeyi amaç edinmiştir.

 • Cevap:

I. Çöllerde nüfus seyrektir.
II. Himalaya Bölgesi’nde nüfus seyrektir.
III. Amazon ve Kongo havzalarında nüfus seyrektir.
IV. Orta kuşak insan yaşamı için elverişlidir.
V. Batı Avrupa’da yerleşmeler sık nüfusludur.
9-Yukarıda verilen bilgilere göre yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?
A) Yükselti Sanayi Tarım Sıcaklık Nem
B) Bakı Yükselti Nem İklim Ticaret
C) Kuraklık Yükselti Sıcaklık İklim Sanayi
D) Su kaynakları Nemlilik Sıcaklık Yükselti Tarım
E) Yükselti Ticaret Bakı Nem Madencilik

 • Cevap:

10-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan medeniyetlerden biri değildir?
A) Urartular
B) Lidyalılar
C) İnkalar
D) Hititler
E) İyonlar

 • Cevap:

11-Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan beş coğrafya öğretmeni, sosyal iletişim ağı üzerinde tanışmış ve yaşadıkları yerlerle ilgili bu kişilerin arasında aşağıdaki sohbet geçmiştir.

Ayten: Yaşadığım yerde nüfus azdır. Yazın hayvanlarımızı otlatmak amacıyla çıktığımız yüksek yerlere …I……. adı verilir.
Rafet: Benim yaşadığım yer ……II……. sayesinde gelişme gösterir. Nüfusu kış aylarında az, yaz aylarında fazla olur.
Regaip: Ben Akdeniz’de yaşıyorum. Yaz aylarında bulunduğumuz yer çok sıcak olduğu için yaylaya çıkarız. Burada insanların çadırlarda barındığı ….III……….. yerleşmeleri de görülür.
Elif: Benim yaşadığım bölgede hava çok sıcaktır. Konutların yapımında daha çok ……IV…… renkli taşlar kullanılmıştır.
Ferit: Benim yaşadığım yer oldukça kurak, burada evler birbirine çok yakın ve evlerin damları düzdür. Konutlarda yapı malzemesi olarak ……V…….. kullanılır.
Buna göre yukarıda boş bırakılan yerlere gelebilecek doğru bilgiler, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?
A) Divan Sanayi Mezra Açık Taş
B) Yayla Turizm Oba Açık Kerpiç
C) Yayla Ticaret Yayla Koyu Ahşap
D) Oba Sanayi Kasaba Açık Taş
E) Mezra Tarım Divan Koyu Kerpiç

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

Kurulan bir yerleşim merkezinin, büyümesi ve uzun yıllar önemini koruyabilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Düz alanlarda kurulması
B) Nüfus yoğunluğunun seyrek olması
C) Denizlere yakın olması
D) Coğrafi konumunun elverişli olması
E) Yüz ölçümünün dar olması

 • Cevap:

Anadolu’da yapılan kazılarda insanların Cilalı Taş Devri’nden itibaren köy ve şehir hayatına geçtiği, tarım ve
hayvancılıkla uğraştığı görülmüştür. Ülkemizin bulunduğu topraklar, yeryüzünde yerleşmelerin ilk kurulduğu
bölgeler arasındadır. Bu nedenle Anadolu toprakları, çeşitli kültür ve medeniyetlerin kurulup gelişmesine ev
sahipliği yapmış ve topraklarımızda birçok beylik, devlet ve krallık kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu toprakları üzerinde diğerlerine göre sonradan kurulan yerleşmelerden biridir?
A) Çatalhöyük (Konya)
B) Hacılar (Burdur)
C) Çayönü (Diyarbakır)
D) Kestel (Bursa)
E) Göbeklitepe (Şanlıurfa)

 • Cevap:

Şehirlerin işlevi; bir şehrin kurulup gelişmesinde etkili olan ekonomik, idari ve sosyokültürel etkilerin göz önünde bulundurulması demektir. Bir şehrin kurulmasında, büyüyüp gelişmesinde birçok faktör etkili olabilir. Şehirler; tarım şehirleri, ticaret şehirleri, sanayi şehirleri, turizm şehirleri, ulaşım şehirleri, kültürel şehirler gibi sınıflara ayrılabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanayi şehrine örnektir?
A) Çorum
B) Karabük
C) Malatya
D) Antalya
E) Van

 • Cevap:

Ülkemiz, tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu Yarımadası üzerinde kurulmuştur. Tarım alanlarının verimli olması, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri, konumu ve ılıman iklim kuşaklarına sahip olması Anadolu Yarımadası’nın tarih boyunca önemini korumasını sağlamıştır.
Yukarıdaki parçadan aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Anadolu Yarımadası günümüzde de önemini korumaktadır.
B) Anadolu Yarımadası’nda birçok medeniyet kurulmuştur.
C) Bu yarımadanın iklimi insan yaşamı için uygundur.
D) Bu yarımadada jeolojik ve jeomorfolojik özellikler yaşam alanlarını kısıtlar.
E) Anadolu Yarımadası üzerinde birçok kültüre ait izler bulunur.

 • Cevap:

Aşağıdaki haritada ilk yerleşme alanlarının kurulduğu yerler koyu renkle gösterilmiştir.
İlk yerleşme alanlarının bu yerlerde kurulmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprak türü
B) Yeryüzü şekilleri
C) İklim
D) Kayaç yapısı
E) Bitki örtüsü

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

I. Tomruk ve kalas gibi ahşap malzeme kullanılarak yapılan evdir.
II. Killi toprağın sap ve samanla karıştırılıp çamur hâline getirildikten sonra kalıplara dökülerek kerpiç elde edilmesiyle oluşan konut tipidir.
III. İç Anadolu’da Ürgüp (Nevşehir) çevresinde yaygın olan, kolay işlenme özelliğine sahip tüflerden oluşmuştur. Peribacaları ve yamaçlar oyularak konut ya da ambar amaçlı olarak kullanılmaktadır.
IV. İç Anadolu ve Doğu Anadolu gibi volkanik arazilerin fazla olduğu alanlarda yer alan konutlarda bazalt ve
andezit gibi volkanik kayaçlar kullanılmaktadır.

Yukarıda, doğal koşulların ülkemizde yer alan konut tipleri üzerindeki etkisine örnekler verilmiştir. Verilen bilgilerden hareketle aşağıda yer alan soruları cevaplayınız.

 • Cevap:

Verilen örneklerdeki konut tiplerini yazınız.

 • Cevap:

Kırsal kesimdeki konutlarda kullanılan yapı malzemesinin farklılaşmasında etkili olan faktörler nelerdir.

Kıyı boyu yerleşmelerine … görseli örnektir. Düz bir arazide veya ovada kurulan dairesel şekle sahip yerleşmeler … görselindeki gibidir. Bir akarsu ya da yol boyunca kurulmuş yerleşmeler … görselinde yer almaktadır. Deniz ve göl kıyıları boyunca kurulmuş yerleşmelere … görseli örnektir. 7 ve 10 numaralı alanlarda yerleşmenin seyrek olmasında … , 1 ve 9 numaralı alanlarda yerleşmenin seyrek olmasında … etkilidir.

8 numaralı yerleşmenin bulunduğu ülkede, zengin doğal kaynaklar olmasına rağmen yerleşmelerin ve nüfusun seyrek olmasının nedenini açıklayınız.

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

Yandaki haritada ülkemizde yer alan bazı iller verilmiştir. Bu illerde dokularına göre hangi yerleşme tipinin görüldüğünü aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

Rize :
Trabzon :
Mardin :
Konya :.
Aşağıda bazı şehirler verilmiştir. Bu şehirlerin hangi işlevsel özellik bakımından ön planda olduğunu karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

İstanbul : …  Roma : … Venedik : …
Akhisar : …Paris : … Detroit : …
Ankara : … Hong Hong : … Hamburg : …
Medine : … Zonguldak : … Eskişehir : …

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap