Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya 1. Ünite Doğal Sistemler Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 32, 33, 34, 35 I. Ünite Doğal Sistemler I. Bölüm Coğrafya İnsan ve Doğa Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya 1. Ünite Doğal Sistemler I. Bölüm Coğrafya İnsan ve Doğa Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

1- “Deprem sonrası sular çekilir ve deniz yüzeyinde su kabarcıkları varsa tsunami olacak demektir…” Tayland’ın Phuket Adası’nda ailesiyle tatil yapan 10 yaşındaki İngiliz Tilly, coğrafya öğretmeninin derste söylediği bu cümleyi hatırlayınca yetkilileri uyardı. Sahil boşaltıldı ve 100 kişinin hayatı kurtuldu.
Yukarıda anlatılan durum, coğrafya bilgisinin hangi alanda kullanıldığına bir örnektir?
A) Turizm
B) Ulaşım
C) Doğal afet
D) Ekonomi
E) Ticaret

 • Cevap: C

2-Deprem sonrasında tsunaminin meydana gelmesi coğrafyanın hangi ilkesine örnektir?
A) Dağılış
B) Karşılıklı ilgi
C) Nedensellik
D) Somutluk
E) Nesnellik

 • Cevap: C

3-Aşağıdaki coğrafi olaylardan hangisi fiziki coğrafyanın inceleme alanına girmez?
A) Nemrut Dağı’nın oluşumu
B) Akdeniz’deki deniz suyu sıcaklığı
C) Karadeniz Bölgesi’ndeki dağınık yerleşmeler
D) Kovada Gölü’nün oluşumu
E) İç Anadolu Bölgesi’nde oluşan yağışlar

 • Cevap: B

4-Coğrafya, doğal sistemleri alt bilim dalları ile birlikte inceler. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) Canlılar küresi-Hidrografya
B) Taş küre–Jeomorfoloji
C) Hava küre–Biyocoğrafya
D) Su küre-Kartografya
E) Ateş küre-Klimatoloji

 • Cevap: B

5-İnsanoğlu, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilk günden itibaren doğayla sürekli etkileşim hâlindedir. Bu süreç boyunca bazen insan doğayı etkilemekte, bazen doğa insanı etkilemekte, bazen de doğayla insan arasında karşılıklı etkileşim olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan faaliyetlerinin doğal çevreye olan etkilerinden biri değildir?
A) Barajlar yapılarak elektrik üretilmesi
B) Kimyasal atıklarla suların kirlenmesi
C) Fosil yakıtların tüketilmesiyle küresel ısınma olması
D) Yol yapımı sırasında heyelan olması
E) Fırtınalar yüzünden ağaçların zarar görmesi

 • Cevap: E

6-Aşağıdakilerden hangisi beşerî coğrafyaya yardımcı olan bilim dallarından biridir?
A) Jeoloji
B) Jeofi zik
C) Litoloji
D) Etnoloji
E) Oseonografya

 • Cevap: D

7-Aşağıdakilerin hangisinde coğrafyanın dağılış ilkesine örnek verilmemiştir?
A) Ekvator, dünyanın en yağışlı yerlerinden biridir.
B) İlkbahar mevsiminde görülen ani soğuklar tarım ürünlerine zarar verir.
C) Maki bitki örtüsü Akdeniz çevresinde yaygındır.
D) 60° enlemleri üzerinde alçak basınç koşulları görülür.
E) Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında dağlar kıyıya paralel uzanır.

 • Cevap: B

8-“(I) Taş kömürü 1. Jeolojik Zaman arazilerinde oluşmuş bir enerji kaynağıdır. (II) Bu kaynağın zengin olduğu alanlarda demir-çelik sanayisi gelişmiştir. (III) Ülkemizde Zonguldak ve çevresi taş kömürü yatakları bakımından zengindir.”
Buna göre yukarıdaki metinde coğrafyanın bağlantı ilkesi hangi cümle veya cümlelerde ifade edilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

 • Cevap: B

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

9. Coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan birçok Türk ve Müslüman bilim insanı bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Biruni / Kitab’üt-Tahkik Mâ li’l-Hind
B) Evliya Çelebi / Seyahatname
C) Pîrî Reis / Kitab-ı Bahriye
D) İdrisi / Kitâb-ür-Rüşandi
E) Makdisi / Dîvânu Lugâti’t-Türk

 • Cevap: E

10- Coğrafya öğretiminde öğrencilere kazandırılmak istenen birçok hedef bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu hedeflerden biri değildir?
A) Yaşadığı mekânı etkin ve doğru kullanmak
B) Çevresel sorunlara çözüm üretmek
C) Yaşadığı çevreyi kendi amaçları doğrultusunda sınırsız kullanmak
D) Ülkemizde ve dünyada meydana gelen değişimleri fark etmek
E) Coğrafî olayları ve bunların yeryüzüne dağılışını öğrenmek

 • Cevap: C

11-“Bizim yaşadığımız yerde hava sürekli bulutlu ve yağmurludur. Bu yüzden büyük ağaçlardan oluşan ormanlık alanlarda farklı türden hayvanlar yaşar. Sabah dalgaların ve kuşların sesiyle uyanırız. Göl kıyısında kahvaltımızı yaparız.”
Yukarıdaki paragrafta doğal sistemlerden hangilerine değinildiğini açıklayınız.

 • Cevap: Hava Küre(Atmosfer) / Canlı Küre (Biyosfer) / Su küre (Hidrosfer) / Taş Küre (Litosfer) elemanlarına değinilmiştir.

Amasra, Batı Karadeniz’de yer alan Bartın iline bağlı şirin bir ilçemizdir. 3.000 yıllık tarihi ile eski bir yerleşim yeri olan Amasra; denize doğru uzanmış bir yarımada, bunun iki yanında korunaklı birer liman görevi gören iki koy ve ana karaya köprüyle bağlı bir adaya sahiptir. Orman ile denizin muhteşem bir ahenk oluşturduğu Amasra; kalesi, kendine özgü evleri, yemekleri ve el sanatları ile önemli bir turizm merkezidir.
12-Yukarıdaki fotoğraf ve metinde tespit ettiğiniz doğal ve beşerî unsurları aşağıya yazınız.
Doğal unsurlar: yarımada, koy, ada, orman, deniz, dağlar
Beşerî unsurlar: yerleşme, liman, köprü, kale, ev, mesken, yemekleri, el sanatları, turizm faaliyetleri

 • Cevap:

13-Yukarıdaki fotoğrafa bakarak insanların doğal çevreye yaptığı etkileri örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: İnsanlar bulunduğu yerleştiği alanları değiştirirler. Bu değişim doğal unsurlar üzerinde genelde olumsuz yönde gerçekleşir. Resimde doğal haliyle bir ada olan kara parçası köprü ile anakaraya bağlanmak suretiyle bir yarım ada halini almıştır. Ada üzerinde bulunan arazi yerleşim alanı haline gelmiş dolayısıyla doğal bitki örtüsü ve canlı türleri bu değişimden etkilenmiştir. Burada bulunan insanların bir kısımda haliyle balıkçılıkla uğraşması balıkçılığı da etkileyecektir. Ayrıca turistik bir alan olması daha fazla insanın burayı ziyaret etmesi çevresindeki ulaşım ağının gelişmesine yolların ve limanların büyümesine sebep olacaktır. Yol ve liman yapımı doğal çevre üzerinde bir değişime sebep olacaktır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

Erzurum’daki termal kaynakları araştıran bir coğrafyacı çalışma sürecinden şöyle bahseder:
“(I) Bu konudaki araştırmama kaynak taraması yaparak başladım. Bu bölgenin yakın bir jeolojik dönemde oluştuğu
için faylar ve termal kaynaklar bakımından çok zengin olduğu kanaatine vardım. Daha sonra Erzurum sınırları içindeki termal kaynakları tespit ettim. (II) Bu kaynakların bulunduğu Pasinler, Tekman, Horasan, Aziziye ve Köprüköy ilçelerinde arazi çalışmaları yaptım. (III) Termal kaynakların olduğu yerlerde turizm faaliyetlerinin de geliştiğini gördüm. (IV) Bu kaynaklardan çeşitli şekillerde yararlanan kişilerle bire bir görüşmeler yaptım. (V) Kaynakların il genelindeki dağılışını çıkararak çalışmalarımı rapor hâline getirdim.”

Araştırmacının ifadelerinin yer aldığı yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

14-I numaralı cümlede coğrafyanın hangi ilkesinden yararlanılmıştır?

 • Cevap: I. cümlede termal kaynaklarca zengin olmasının – fay hatlarına bağlı olduğu kanaatine varıldığı söylenmiştir. Burada nedensellik (sebep-sonuç) ilkesinden yararlanılmıştır. Coğrafi olayların nedenlerine cevaplar aranır. Tüm bilimsel çalışmalarda olduğu gibi coğrafyada da araştırmaya konu olan olayların sebep-sonuçlarını ortaya koymak başlıca hedeftir.

15-II numaralı cümlede coğrafyanın hangi ilkesinden yararlanılmıştır?

 • Cevap: Bu kaynakların nerelerde bulunduğunu açıkladığından coğrafyanın Dağılış (yayılma) ilkesinden yararlanılmıştır.

16-III numaralı cümlede coğrafyanın hangi ilkesinden yararlanılmıştır?

 • Cevap: Termal kaynaklarla – Turizm arasında bağlantı kurularak karşılıklı ilgi (bağlantı) ilkesinden yararlanılmıştır.

Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir.

17- Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşerî faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha fazladır?
A) İtalya’da Etna Yanardağı çevresinde toprakların geçirimli olması sonucu tarımsal ürün çeşitliliğinin azalmasının
B) Şiddetli lodos nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda deniz ulaşımının aksamasının
C) İzlanda’da meydana gelen volkanik patlamalar sonucu kül ve toz bulutlarının hava trafiğini etkilemesinin
D) Konya Havzası’nda obrukların oluşumu sonucu tarım alanlarının zarar görmesinin
E) Antalya kıyılarında dalga aşındırması sonucu falezlerin gerilemesinin

 • Cevap: C

I. Tarım teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak tarımsal verimin artması
II. Taş kömürü yataklarının bulunduğu alanlarda sanayi faaliyetlerinin gelişmesi
III. Bitki örtüsünün tahrip edildiği alanlarda erozyon riskinin artması
IV. Yapı malzemesinin kerpiç olduğu alanlarda depremin yıkıcı etkisinin fazla olması
18-Yukarıdakilerden hangileri ekonomik coğrafyanın doğrudan inceleme konuları arasında yer alır?
A) I ve II

B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: A

19-Daha iyi ve güvenli yaşama arzusu, insanoğlunun çevresel koşullara müdahale etmesine neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek gösterilemez?
A) Gelgit etkisini azaltmak için Batı Avrupa’da kıyıya bariyerler yapılması
B) Bazı Orta Doğu ülkelerinde denizin doldurularak yerleşmeye açılması
C) Büyük projelerle kurak alanların sulamalı tarıma açılması
D) Deprem riski yüksek bölgelerde dayanıklı binaların yapılması
E) Dağlık ülkelerde kara ve demir yolu ulaşımının köprü ve tüneller aracılığıyla yapılması

 • Cevap: D

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

20- (I) Oba, göçebe aileler tarafından kullanılan kırsal yerleşme türüdür. (II) Oba yerleşmeleri, Orta Karadenizve Adana bölümlerinde yaygındır. (III) Türkiye’deki oba yerleşmelerinin yarısından fazlası bu iki bölümde yer almaktadır. (IV) Asıl ekonomik fonksiyonu hayvancılık olan bu yerleşme şeklinde barınma gereksinimini genellikle çadırlar karşılamaktadır. (V) Sürüleri daha çok küçükbaş hayvanlardan oluşan obalarda çadırların yanı sıra ağıl da bulunmaktadır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde coğrafyanın dağılış ilkesi kullanılmıştır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V

 • Cevap: C

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 32, 33, 34, 35 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap