Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 233 Cevabı

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 233 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Oğuz KIRDAR tarafından 283 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Aysel GÜNEY tarafından yapılmış.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 233 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Doğal kaynaklardan biri olan taşlar, ilk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte hangi amaçlarla kullanılmıştır? Örnekler veriniz.

 • Cevap: Doğal kaynaklar yer altı ve yer üstü kaynakları olarak şekillenmektedir. Geçmişten günümüze kadar birçok doğal kaynak farklı amaçlarla kullanılmıştır. Tarihte en çok kullanılan doğal kaynaklar su, taş, toprak gibi kaynaklardır. Madenler ise bunlardan daha sonra kullanılmaya başlamıştır.Doğal kaynaklardan biri olan taşlar ilk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte avcılık ve toplayıcılık için kullanılmıştır. Silah olarak savunma amaçlı da kullanılmıştır. Barınma ve ısınma ihtiyaçlarının sağlanması için de kullanılmıştır. İnsanların sosyal ihtiyaçlarının sağlanmasında eser yapımında da kullanılmıştır. Cilalı, yontma olarak çeşitli çağlar yaşamıştır.

2. Fosil yakıtları, tükenebilirlik durumları açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Doğal kaynaklar fosil yakıtlar ve yenilebilir kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları doğal kaynaklar olarak çevreye zarar vermeyen yakıtlar elde edilmesinde kullanılmaktadır. Fosil yakıtlar kömür, petrol, doğal gaz olarak bilinmektedir.Petrol, doğal gaz ve kömür tükenen ve yenilenemeyen kaynaklar olarak belli miktarda bulunan yer altı doğal kaynakları olarak çıkarılmakta ve işlenmekte olan kaynaklardır. Fosil yakıtlar çevreye zarar veren yakıtlardır. Bunun için belli ölçülerde ve kriterlerde kullanılması gerekir. Fosil yakıtlar tükenen ve yenilenmesi mümkün olmayan yakıtlar olarak tasarruflu kullanım gerektiren yakıtlardır. Petrol ve doğal gaz günümüzde en çok kullanılan fosil yakıtlar arasında bulunmaktadır.

3. Nükleer enerji kullanımının olumlu yönleri ve riskleri nelerdir? Örnekler veriniz.

 • Cevap: Nükleer enerji, radyasyon kuvveti sayesinde elde edilen bir enerji olarak radyoaktif maddelerden elde edilmektedir. Çekirdek reaksiyonları sayesinde meydana geldiği için nükleer ismini taşımaktadır. Nükleer enerjide ham madde olarak daha çok Uranyum ve Radyum kullanılmaktadır.Ham maddesi oldukça nadir bulunan ve pahalı olan nükleer enerji, üretim bakımından az ham madde ile çok enerji üretimi prensibi ile enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir açığı kapatmaktadır. Nükleer enerji güvenlik sistemleri ile güvence altına alınmakta ve çevreye zarar vermesi engellenmektedir.

  Nükleer enerji çekirdek reaksiyonlarının meydana gelmesi sayesinde, etrafını saran su kazanında bulunan suyun buharlaşması ve yüksek buhar basıncının pervaneleri harekete geçirmesi sayesinde oluşan hareket enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesi şeklinde elde edilmektedir.

  Nükleer enerji kullanımının riskleri vardır. En başında radyoaktif maddelerin kullanılması insan sağlığına ve çevreye çok zararlı olduğu için herhangi bir ihmal nedeniyle büyük facialara neden olabilir. Bununla beraber terör saldırıları, çevrenin tahrip edilmesi gibi durumlar nükleer enerji riskleri arasında bulunmaktadır.

  Nükleer enerjinin olumlu yönleri ise çok az bir ham maddeden çok büyük enerjiler elde edilmesi, enerji üretiminin de maliyetinin düşük olması gibi durumlardır. Nükleer enerjinin eksileri de artıları da fazladır. Bu nedenle bu konuda insanlar tereddüt etmektedir.

4. Doğal kaynakların farklı kullanımında etkili olan faktörler hangileridir? Bu faktörlerin her birini örnekleriyle belirtiniz.

 • Cevap: Doğal kaynaklarının farklı kullanımında etkili olan faktörler doğal kaynağın potansiyeli, kullanılan yöntem ve teknolojiler, insanların ihtiyaçları gibi faktörlerdir. Doğal kaynakların farklı kullanımında etkili olan faktörlerin bu şekilde oluşması çevre koşullarına da bağlıdır. Jeolojik olarak ve coğrafik olarak yer altı ve yer üstü doğal kaynakların çeşitliliği etkilenmektedir.Doğal kaynakların farklı kullanımında etkili olan faktörler ve örnekleri şu şekildedir:

  *Doğal Kaynağın Potansiyeli

  Doğal kaynağın jeolojik ve coğrafik olarak yer altı ya da yer üstü rezervlerinin tespiti, kullanım amacı, çıkarılma şekli, çıkarılma yöntemi, işlenme tekniği gibi durumlar doğal kaynağın potansiyelini belirlemektedir. Potansiyel doğrudan çıkarıldığı gibi yüzde yüz verimle gerçekleşmeyebilir. Bunun için de önemli tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Önemli teknikler çevreye ve doğal kaynağa zarar vermeyen tekniklerdir.

  *Kullanılan Yöntem ve Teknikler

  Doğal kaynağın elde edilmesinde, çıkarılmasında, işlenmesinde ve kullanılmasında kullanılan yöntem ve teknikler kaynağın değerini doğrudan etkilemektedir. Kömür yataklarında, petrol kuyularında, altın madenlerinde kullanılan yöntem ve teknikler sayesinde tam verimlilik sağlanmaktadır.

  *İnsanların İhtiyaçları

  Enerji insanların vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim alanlarında daha çok enerji sarfiyatı yaşanmaktadır. Bu da doğal kaynakların korunmasını ve doğru bir şekilde kullanılmasını gündeme getirmektedir. İnsanların ihtiyaçları bu bakımdan doğal kaynakları etkiler.

5. Arazi kullanımı için planlama yapılırken göz önünde bulundurulması gereken başlıca faktörler nelerdir?

 • Cevap: Arazi kullanımında planlama yapılmaktadır. Devlet planlama teşkilatı bu bakımdan hazineye ait yerleri tespit etmekte ve milli çıkarlara uygun olarak kullanıma açmaktadır. Dini tesis alanları, sosyal tesis alanları, inşaat alanları, imara açılan ve iskana verilen yerler, ruhsatlı bir şekilde uygun projeler eşliğinde belli bir planla araziyi kullanışlı hale getirmektedir.Arazi kullanımı için planlama yapılırken devlet milli çıkarlara uygun hareket etmektedir. Hazineye ait yerleri kendi mülkiyeti olarak çeşitli protokollerle de devredebilir. Protokol yaptığı kurumlar yap ilet ve devret politikasına uygun olarak hareket etmektedir.

  Kişisel olarak arazi kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, zemin etüdünün yapılması, fore kazıkların çakılması, temel için beton ve demir sarfiyatının belirlenmesi ve alan tasarrufunun ruhsata uygun olarak yapılması gerekir. Ruhsat çıkmadan ve proje çizilmeden araziyi imara ve iskana açmak mümkün değildir. Her şeyin projeye ve ruhsata uygun olarak yapılması gerekir.

  Araziler tarıma elverişli topraklarda bulunursa, imara yasak bölgelerde bulunursa, sit alanı ilan edilmiş bölgede bulunursa çevreyi koruma kapsamında değerlendirilir. Çevrenin korunması ve yeterli yeşil alan muhafazasının sağlanması arazi kullanımında öne çıkar. Tarım alanlarının da tarıma uygun olarak kullanılması arazi kullanımı planlanması dahilindedir.

B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. (Y) Toprağın tarımsal faaliyetler için kullanımı, insanların yerleşik yaşama geçmelerini sağlayan en önemli faktör olmuştur.
2. (Y) Bir ülkenin sahip olduğu plajlar, koylar, çağlayanlar, kaplıcalar, mağaralar ve göller o ülkenin doğal kaynakları arasında yer almaz.
3. (D) Elektrik üretiminde hidrolik kaynakları en fazla kullanan ülkelerin başında Norveç gelmektedir.
4. (D) Fosilleşmemiş organik maddelere biyokütle, biyokütleden sağlanan enerjiye ise biyoenerji adı verilir.
5. (D) Mısır’da Asvan Barajı kurulduktan sonra, Nil Nehri’nin deltasına taşıdığı alüvyon miktarı büyük oranda artmıştır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, ilk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte doğal kaynaklardan biri olan ormanların kullanım alanları arasında olmamıştır?
A) Barınak yapımı B) Kap kacak yapımı C) Isınma D) Kozmetik sanayisi E) Jeotermal enerji üretimi

 • Cevap: D

Cevap D) Kozmetik sanayi olmalıdır. İlk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte doğal kaynaklardan biri olan ormanların, günlük yaşamımızda çok yönlü kullanım alanları vardır.

Ormanlardaki ağaçlardan elde edilen keresteler ile barınaklar yapılır, ağaç parçalarının oyulup şekillendirilmesiyle kap kacak yapılır. Isınma için dallar, kütükler yakılır. Ormanlar yağmur oluşumunda etkilidir bu da jeotermal enerji üretimine dolaylı olarak etki eder.

Kozmetik ise ormanların kullanım alanlarından biri değildir.

2. Doğal kaynaklardan biri olan petrol, aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi sonucunda dünya genelinde önem kazanmıştır?
A) Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkmasıyla
B) Demir çelik fabrikalarının kurulmasıyla
C) İçten yanmalı motorların bulunmasıyla
D) Tarımsal devrimin gerçekleşmesiyle
E) Metalik madenlerin kullanımının yaygınlaşmasıyla

 • Cevap: C
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap