Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Göç Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 3. Bölüm Göç Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Göç Cevapları

3. Bölüm Göç

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 193 Cevabı

1. Çevrenizdeki insanlardan duyduğunuz göçe ait bilgiler varsa arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Türkiye ilk göç alımını Lozan Antlaşması ile gerçekleştirmiş olup ülkemize göç almıştır. Daha sonrasında Rum mübadelesi ile Yunanistan’a göç vermiş aynı zamanda da göç almıştır. Bununla birlikte ilerleyen zamanlarda Türkiye başka ülkelere çalışmak amaçlı zanaat sahibi kişileri yollamış ve nüfus bakımından az olan ülkeler, ülkemizden göç almıştır. İlerleyen zamanlarda gelişmiş ülkeler bu göçleri durdurarak sadece nitelikli işçi göçü almaya başlamış olup bazı koşulları yerine getirmiş olan ve bilgi sahibi kişileri çalışmak amaçlı almış olup bilim insanlarının beyin göçü adı verilen bir göçe sebep olmuştur. Öte yandan Türkiye bulunduğu coğrafi konumu ile 4 farklı mevsim yaşamakta olup yaz turizmi için Akdeniz bölgesine göç alırken kış turizmi için de Kayseri, Erzurum ve Bursa gibi şehirlere mevsimlik göç vermektedir.

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 194  Cevabı

Yukarıda yer alan haritaları karşılaştırarak iki göç arasında nasıl bir bağlantı olduğunu tespit ediniz.

 • Cevap: 1. haritada Türkler Orta Asya’dan göç etmiştir. İkinci haritada ise Avrupa’daki göç hareketi gösterilmiştir.

Bu iki göç hareketinin ortaya çıkardığı sonuçları açıklayınız.

 • Cevap:

1. Harita Türklerin Orta Asya’dan Göçlerinin Sonuçları

1) Türkler, Sibirya’ya, Orta Avrupa’ya, Suriye’ye ve Anadolu’ya yerleştiler.
2) Göç ettikleri yerlerde yeni isimlerle yeni devletler kurdular.
3) Göç ettikleri bölgelerde devlet teşkilatı ve devlet yönetimiyle diğer ülkelere örnek oldular.
4) Bu göçlerin sonunda, Türk boyları o bölgedeki kültürleri etkilediler, kendi kültürlerini oraya yerleştirdiler kimisi ise yerleştikleri bölgedeki kültürden etkilendi. Bazısı kendi kültürlerini korurken, bazıları da benliklerini kaybedip bir zaman sonra Hıristiyanlaştı.

2. Harita Kavimler Göçünün Sonuçları

1) Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklık içinde yaşadı.
2) Avrupa’daki krallıkların sürekli savaş ve yağmaların etkisiyle gücünü kaybetmesi , feodalite rejiminin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.
3) Barbar kavimlerin, topraklarına girmesini önleyemeyen Roma İmparatorluğu, 395 yılında Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrıldı.
4) 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu sona erdi. Batı Roma toprakları üzerinde bir çok devlet kuruldu bunların en güçlüsü Frank Devletidir.
5) Göç eden kavimler bugünkü İtalya, İspanya, Fransa ve Britanya adalarına yerleşmişlerdir.
6) Avrupa’daki kavimlerin birbirleriyle karışıp kaynaşması sonucu yeni milletler ortaya çıktı (İspanyollar, İngilizler).
7) Günümüz Avrupa devletlerinin birçoğunun temelleri bu dönemde atıldı(İngiltere, Fransa).
8) Kavimler Göç’ünün başladığı tarih olan 375 yılı, bazı tarihçiler tarafından İlk Çağ’ın sonu, Orta Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi.
9) Germenler, Hristiyanlığı kabul ederek Ortaçağ Avrupası’na damgalarını vurdular. Barbar kavimler arasında Hristiyanlık hızla yayıldı.
10) Kilise, papalık ve skolastik düşünce güç kazanmıştır.
11) Şövalyelik ruhu ortaya çıkmış ve Ortaçağ boyunca devam etmiştir.
12) Hunların temsil ettiği Bozkır sanatı Avrupa’da etkili olmuştur.
13) Avrupa’da yerleşen Türkler , burada devletler kurdular.

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı

30 Ocak 1923’te Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Mübadele Anlaşması 1. madde “Türk topraklarına yerleşmiş Ortodoks mezhebine mensup Türk uyruklu Rumlar ile Yunan topraklarına yerleşmiş İslam dinine mensup Yunan uyruklu Türklerin 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu kimseler Türk Hükümeti’nin izni olmadan Türkiye’ye, Yunan Hükümeti’nin izni olmadan da Yunanistan’a dönerek yerleşemeyecektir.”

Yukarıdaki anlaşma maddesini inceleyerek mübadele göçü ile ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

 • Cevap: Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması’na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan Krallığı’nın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır. Göçe tabi tutulan kişilere ise mübadil denir. Mübadele ile birlikte Anadolu’dan bir buçuk milyon kadar insan karşı tarafa göç etmiştir. Bunlar muhtelif şehirlerden gitmişlerdir ve bugünkü Yunanistan’da göç ettikleri şehirlerin adlarını ‘Nea’ yani ‘yeni’ diye anarak yeniden yaşatmışlardır. Mübadele ile Türkiye’ye gelen nüfus için özel çalışmalar yapılmıştır ve bu kitle büyük ölçüde memnun kalmıştır. “Tam memnun kaldılar” demiyoruz, kalamazlardı da. Çünkü dünyada hiçbir göçmen geldiği memleketi tamamen sevemez, eskisini özlemeye devam eder. Kendisine verilenler ilk anda durumunu düzeltmesini sağlamaz.

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı

Aşağıdaki tabloda verilen olayların hangi göç türü veya türlerine karşılık geldiğini örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap:

Göçün Türü
➜ Antalya’ya turizmin etkisiyle yapılan göçler: Mevsimlik Göç
➜ 1960’larda Türkiye’den başka ülkelere çalışma amaçlı yapılan göçler: Ekonomik
➜ Türk işçilerin 1980’de Orta Doğu’ya göç etmesi: Ekonomik
➜ 1923 Lozan Antlaşması ile ülkemize gelen göçler: Siyasi
➜ Bilim insanlarının başka ülkelere göç etmesi: Beyin Göçü
➜ Suriye’den Ürdün’e savaştan dolayı giden insanlar: Siyasi-savaş
➜ Afrika’dan Amerika’ya köle olarak götürülen insanlar: Sosyal
➜ Hunların batıya doğru göç etmesi: Siyasi
➜ İnşaat sektöründe çalışmak amacıyla Bursa’ya gelen insanlar: Mevsimlik
➜ Antlaşma gereği Yunanistan’daki Türk nüfusun ülkemize gelmesi: Mübadele-siyasi

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı

Haritadan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Hangi illerde net göç hızı fazladır? Neden?

 • Cevap: Şırnak, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Bilecik, Eskişehir, Bolu.

Hangi illerde net göç hızı azdır? Neden?

 • Cevap: Bayburt, Muş, Ağrı.

İç göçlerin ülkemizde ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal ve kültürel etkiler nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Kırsal kesim nüfusunun yer değiştirmesine ve şehirlere toplanmasına sebep olan göç, beraberinde şehirlerde bazı sorunları da sebep olmuştur. Kırdan kente yapılan göçler, şehirlerde nüfusun çok fazla artmasını sağlar.  Nüfusun hızlı artışı, konut yetersizliğine neden olur. Göç sonucu yerleşim alanı büyür, sanayi tesisleri şehrin merkezinde kalır. Yakın çevredeki tarım alanları farklı amaçlar için kullanılmaya başlar. Trafik kalabalıklaşır ve yoğunlaşır. İnsanların zamanların büyük bir kısımlarını trafikte ve yollarda büyük bir stres altında geçirirler. Okullar, hastaneler ihtiyaca cevap veremez duruma gelir. Nüfusa yönelik yatırımların yapılması ülke ekonomisine de yük olur.

İç göçlerin sonuçları

➜ Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür.
➜ Yatırımlar dengesiz dağılır.
➜ Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.
➜ Düzensiz kentleşme görülür.
➜ Sanayi tesisleri kent içinde kalır. Kentlerde konut sıkıntısı çekilir. Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir.
➜ Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür.
➜ Kentlerde işsiz insanların oranı artar.

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı

Aşağıdaki tabloda yer alan illerin mevsimlik göç alma nedenlerini örnekteki gibi karşılarına yazınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı

Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Yukarıdaki parça ve özdeyiş birlikte değerlendirildiğinde nasıl bir sonuç ortaya çıkmaktadır?

 • Cevap: İnsanlar her zaman birbirine muhtaçtır. Hem iyi günde hem de kötü günde komşularımızla birlikte ve onların yanında olmalıyız.

Yakın çevrenizde olup yukarıda anlatılanları yaşayan herhangi bir ülkeye mensup insanlarla iletişiminiz oldu mu? Olduysa bununla ilgili düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız.

 • Cevap: Evet oldu. Suriyeli komşularımız var. Suriye’de çok kötü günler geçirmişler. İlk geldikleri zamanlar onların hep yanında olduk. Şu an ise devletimiz tarafından yardım alıyorlar, iş buldular, durumları iyi.

Kişi, toplum veya kurum bazında yardım amaçlı herhangi bir etkinlikte bulundunuz mu? Açıklayınız.

 • Cevap: Evet bulundum. Mahallemizdeki yaşlı amca ve teyzeleri ziyaret ettim. Onlara annemin yapmış olduğu yemeklerden götürdüm. Kurum bazında ise Kızılay ile birlikte çalıştık.

Parçada anlatılan olaylardan hareketle birey olarak bizlere hangi görevler düşmektedir?

 • Cevap: Zor zamanlar yaşayan insanların her daim yanında olmalıyız. Yarın bir gün biz de bu zor zamanları yaşayabiliriz.

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

Aşağıda sizden istenen uygulamaya yönelik gerekli araştırmaları yapınız ve elde ettiğiniz sonuçları sınıfta paylaşınız.

➜ 2017-2018 yılları arasında oturduğunuz mahalleye taşınan ya da buradan giden insanların sayısını muhtarlığınızdan yararlanarak tespit ediniz.
➜ Mahallenize yakın zamanda göç eden insanların geldikleri yerlere ait hangi kültürel değerleri ne şekilde günlük yaşantılarında sürdürdüklerini gözlemleyiniz.
➜ Mahallenize gelen insanların mahallenizi seçme, mahallenizden ayrılanların da ayrılma nedenlerini araştırınız.
➜ Mahallenizden taşınanlar tarafından boşaltılan konutların nasıl değerlendirildiğini araştırınız.
➜ Mahallenize taşınanların bulunduğunuz çevreye ne gibi etkilerinin olduğunu gözlemleyiniz.
➜ Oluşturduğunuz raporu sınıfta paylaştıktan sonra EBA’ya yükleyiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir.

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap