Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Su Kaynakları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 97, 98, 99, 100, 101 2. Bölüm Su Kaynakları Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Su Kaynakları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

2. Bölüm Su Kaynakları Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

 • Cevap:

1. Yeryüzündeki suların yaklaşık %97,5 tuzlu sudur.
2. Karalar üzerindeki çukur alanlarda birikmiş ve genellikle denize bağlantısı olmayan durgun su kütlelerine göl denir.
3. Karstik arazilerde yer alan obruk ve polye gibi erime çukurlarında suların birikmesi sonucu karstik göller oluşur.
4. Vadi, tektonik çukur veya koy gibi çanakların önlerinin doğal setlerle kapanması sonucu set gölleri oluşur.
5. İnsanlar tarafından içme ve kullanma suyu temini, elektrik üretimi, tarımda sulama gibi ihtiyaçların karşılanması için akarsu yatakları üzerine yapılan setlerin gerisinde suların birikmesiyle baraj gölleri oluşur.
6. Akarsuyun yan kolları ile birlikte sularını topladığı alana akarsu havzası denir.
7. Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarına debi denir.
8. Yeryüzünden sızan suların yer altına doğru hareket ederken geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikmesiyle yer altı suları oluşur.
9. Türkiye’de balıkçılık faaliyetleri en çok Karadeniz yapılmaktadır.
10. Eymir ve Mogan gölleri, alüvyal set gölü olmaları yönünden ortak bir özelliğe sahiptir.
11. Asya, Afrika ve Okyanusya kıtaları arasında Hint Okyanusu yer alır.
12. Beyşehir ve Uluabat göllerinin gideğeni olduğu için suları tatlı su özelliğindedir.
13. Keban, Karakaya ve Atatürk baraj gölleri Fırat Nehri üzerinde yer alır.
14 Kura ve Aras nehirlerinin döküldüğü Hazar Gölü, kapalı havza olma özelliğine sahiptir.
15. Türkiye’de kar ve buz erimeleri ile beslenen akarsuların akım miktarı ilkbahar mevsiminde artar.
16. Türkiye ve Yunanistan arasındaki kara sınırını Meriç Nehri belirler.
17. Türkiye’de su kaynaklarının büyük bölümü tarımsal sulamada kullanılmaktadır.
18. Ayvalık ve Çam altı tuzlaları Ege Denizi kıyısında yer alır.
19. İzlanda, ABD ve Japonya gibi aktif volkanların bulunduğu ülkelerde gayzer kaynakları oldukça yaygındır.
20. İki geçirimsiz tabaka arasında bulunan yer altı sularının genellikle insan müdahalesi sonucu yeryüzüne çıkması ile artezyen kaynakları oluşur.

B) Aşağıdaki tabloda harflendirilmiş şekilde verilen göllerle bu göllere ait oluşum şekillerini eşleştiriniz.

 • Cevap: Çamiçi Gölü – Alüvyal set, Aynalı Göl (Uludağ) – Buzul, Baykal gölü-Tektonik, Nazik Gölü-Volkanik set, Keban-Yapay set gölü, İşkodra Gölü-Karstik, Büyük Çekmece Gölü-Kıyı set, Sera Gölü-Heyelan set, Crater Gölü-Volkanik, Van

➜ Gölü-Karma yapılı göl
➜ Tektonik
➜ Volkanik
➜ Karstik
➜ Buzul
➜ Volkanik set gölü
➜ Alüvyal set gölü
➜ Karma yapılı göl
➜ Heyelan set gölü
➜ Kıyı set gölü
➜ Yapay set gölü
➜ Çamiçi Gölü (Alüvyal set)
➜ Aynalı Göl (Uludağ)
➜ Baykal Gölü (Tektonik)
➜ Nazik Gölü (Volkanik set)
➜ Keban (Yapay set gölü)
➜ İşkodra Gölü (Karstik)
➜ Büyükçekmece Gölü (Kıyı set)
➜ Sera Gölü (Heyelan set)
➜ Crater Gölü (Volkanik)
➜ Van Gölü (Karma yapılı göl)

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

Yukarıdaki tabloda özellikleri verilen göllerle ilgili olarak 22, 23, 24 ve 25. soruları ön bilgilerinizden de yararlanarak cevaplayınız.

22. Yüz ölçümleri daha çok mevsimsel olarak değişen gölleri ve bu değişimin nedenlerini yazınız.

 • Cevap: Acıgöl ve Tuz Gölü, çünkü derinliklerinin az olması

23. Su sıcaklığındaki değişimin daha yavaş olduğu gölleri nedeniyle birlikte belirtiniz.

 • Cevap: Balık Gölü çünkü derinliği fazla

24. Bulunduğu alanda deprem riskinin daha fazla olduğu gölleri nedeniyle birlikte belirtiniz.

 • Cevap: Acıgöl ve Tuz Gölü, çünkü tektonik kökenli göller

25. Hangi gölün bulunduğu alanda bazalt, andezit ve granit gibi kayaçlara daha çok rastlanır? Nedenini açıklayınız

 • Cevap: Balık ve Çıldır gölleridir. Çünkü bu göllerin bulunduğu alan volkanik kökenlidir.

26 ve 27. soruları yukarıda yer alan grafiklerden yararlanarak cevaplayınız.

26. Hangi akarsu yağmur suları ile daha çok beslenmektedir? Nedenini açıklayınız.

 • Cevap: A akarsuyu çünkü yağış rejimi ile akarsu rejimi paraleldir

27. Hangi akarsuyun akımı iklimle daha az ilişkilidir? Nedenini açıklayınız.

 • Cevap: B akarsuyu çünkü yağış miktarının az olduğu dönemlerde de akım miktarında pek azalma olmamıştır

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

Aşağıda yer alan 28, 29 ve 30. soruları yukarıdaki görsellerden yararlanarak cevaplayınız.

28. Yukarıda yer alan görsellerden hareketle Türkiye’deki su kaynaklarından hangi ekonomik faaliyetlerde yararlanıldığını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap: I. ulaşım, II. turizm, III. tuz elde etme, IV. Balıkçılık

29. Görsellerdeki ekonomik faaliyetlerin Türkiye’de en çok hangi su kaynaklarında yapıldığını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap: I. denizler, II. denizler ve kısmen göller, III. göller ve denizler, IV. denizler, tatlı su gölleri ve akarsular

30. I numaralı görselde yapılan faaliyetin Türkiye açısından nasıl bir öneme sahip olduğunu açıklayınız.

 • Cevap: I nolu görselde yapılan ekonomik faaliyet deniz ulaşımıdır. Boğazlarda yapılan deniz yolu ulaşımı ülkemiz için stratejik önem taşıma.

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

31. Dünyadaki başlıca su kaynaklarını okyanuslar, denizler, buzullar, yer altı suları, göller, bataklıklar ve akarsular oluşturmaktadır.
Buna göre aşağıda verilen su kaynaklarından hangisi tuzlu sular içerisinde yer almaktadır?
A) Yer altı suları
B) Denizler
C) Akarsular
D) Buzullar
E) Bataklıklar

 • Cevap: B

32. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün aşamalarından biri değildir?
A) Canlılardan terleme yoluyla buharlaşan suların atmosfere karışması
B) Yer üstü sularının yer altına sızması
C) Buharlaşmayla suların gaz hâle geçmesi
D) Yağışlarla yeryüzüne düşen suların karalar üzerinde yüzeysel akışa geçmesi
E) Göllerde oluşan kirliliğin artması

 • Cevap: E

33. Türkiye, jeotermal kaynak potansiyeli açısından dünyanın zengin ülkelerinden biridir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) Volkanik arazilere sahip olması
C) Genç oluşumlu olması
D) Engebeli ve dağlık olması
E) Orta kuşakta yer alması

 • Cevap: C

34.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kaynağa ait bir özelliktir?
A) Karstik arazilerde görülür.
B) Suları oldukça sıcaktır.
C) İnsan müdahalesiyle yeryüzüne çıkar.
D) Sağlık turizminde yaygın olarak kullanılır.
E) Fay hatlarında görülür.

 • Cevap: A

35. Okyanus ve denizlerdeki tuzluluk oranı, Ekvator’dan kutuplara doğru azalmaktadır.
Tuzluluk oranında görülen bu değişimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortalama derinliğin etkisi
B) Karaların etkisi
C) Volkanik faaliyetlerin azalması
D) Akıntıların etkisi
E) Sıcaklık ve buharlaşma koşulları

 • Cevap: E

36. iklim özellikleri göz önüne alındığında haritadaki numaralandırılmış alanların hangisinde buzul göllerin deniz seviyesine daha yakın bir konumda oluşması beklenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: A

37. Coğrafi konum özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki kıtalardan hangisinin Atlas Okyanusu’na kıyısı bulunmamaktadır?
A) Asya
B) Avrupa
C) Kuzey Amerika
D) Afrika
E) Güney Amerika

 • Cevap: A

38. Türkiye’de yapılan aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisine denizlerin etkisi daha azdır?
A) Balıkçılık
B) Tuz elde etme
C) İçme suyu temini
D) Turizm
E) Yük taşımacılığı

 • Cevap: C

39. Aşağıdaki göl türlerinden hangisinin oluşumunda buzullar etkilidir?
A) Alüvyal set gölleri
B) Heyelan set gölleri
C) Karstik göller
D) Kıyı set gölleri
E) Sirk gölleri

 • Cevap: E

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

40. Aşağıdaki tabloda bazı akarsular ve bu akarsuların döküldükleri yerler verilmiştir. Buna göre tabloda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • CevapC

41.Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılmış alanların hangisinde karstik göllere daha çok rastlanır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: D

42. Aşağıdaki su kaynaklarının hangisi tatlı su kaynakları içerisinde en yüksek paya sahiptir?
A) Buzullar
B) Göller
C) Akarsular
D) Yer altı suları
E) Bataklıklar

 • Cevap: A

43. Türkiye’de bazı akarsular, denizlere ulaşamadan çeşitli coğrafi faktörlere bağlı olarak iç kesimlerde oluşan kapalı havzalardaki göllere dökülmektedir. Buna göre ülkemizdeki kapalı havzaların oluşmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye’nin matematik konumu
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C) Yağış biçiminin çeşitli olması
D) Yeryüzü şekillerinin uzanışı ve konumu
E) Karstik arazilerin yagın olması

 • Cevap: D

44. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen akarsular, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Cevap: D

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 97, 98, 99, 100, 101 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
unlike
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
angry

Yorum Yap